Chaos rondom vouchers

Per 1 april 2017 hebben NAM en NCG het toen geldende schadeprotocol stop gezet. Er moest een nieuw protocol komen en die zou moeten beginnen met een “schone lei”. Om die schone lei te realiseren werd een vouchersysteem geïntroduceerd. Bewoners met schade die door de NAM níet wordt erkend als schade als gevolg van gaswinning krijgen een voucher waarmee ze schade kunnen herstellen. Een gebaar of kadootje dus van de NAM. “Het is niet onze schuld maar alstublieft, hier kunt u een aannemer mee inhuren.” Het accepteren van de voucher houdt wel in het erkennen dat de schade níet gerelateerd is aan gaswinning. Oók als het wél gaat om erkende schade! Huh?!?!? Volgt u het nog?

Conclusie:

Hoe moeilijk kun je het maken? Wij snappen oprecht niet hoe je een dermate ingewikkeld systeem kunt opzetten en dat dan ook nog “Schone Lei” kunt noemen. Alleen al met het uitzoeken van wie in welk systeem zit en welk regime daarbij van toepassing wordt verklaard, wordt een bak bureaucratie en administratie naar binnen gehaald. En het dan nog vreemd vinden dat CVW slecht communiceert, dat mensen van kastje naar de muur gaan, dat de vlag niet uit is gegaan bij de schone lei en dat het animo ervoor maar matig is.. DIT IS NIET UIT TE LEGGEN. En iets wat niet is uit te leggen, is nooit goed te communiceren.

Voor wie het toch wil proberen:

Er worden door NAM/CVW en NCG zes (6!) categorieën vouchers onderscheiden:

1. Buitengebied

Dit zijn alle Witteveen&Bos rapporten waarin geen enkele schade wordt erkend. Alle bewoners in het buitengebied met een WB-rapport (en dus uitsluitend C-schade) hebben een voucheraanbieding van 1500 euro gekregen. Bedenktijd is 52 weken vanaf dagtekening van de brief. We hebben echter van diverse gedupeerden begrepen dat de dagtekening niet hetzelfde is als de datum waarop de brief is ontvangen.

2. Bewoners met alleen C-schade, dossier éénzijdig gesloten

Dit is de grootste categorie: zo’n 8.000 dossiers. Deze schademelders hebben in het verleden een rapport gekregen waarin geen schade werd erkend en hebben het daarbij laten zitten. Dat betekent dat zij ook níet actief akkoord zijn gegaan met het sluiten van het dossier. Zij hebben allemaal voor de zomer alsnog een voucheraanbieding van 1500 euro gekregen met een bedenktijd van 8 weken, die vanwege de vakantie is verlengd tot 15 september. Deze categorie is dus nu gesloten. Balans kan worden opgemaakt. Let op: bewoners die wel expliciet akkoord zijn gegaan met een volledig C-schaderapport hebben géén voucheraanbieding gekregen?

3. Bewoners met volgens het eerstelijnsrapport alleen C-schade waarbij het dossier open staat

Dit zijn de bewoners die een volledig afwijzend eerstelijns rapport hebben ontvangen en een contra procedure zijn in gegaan. Deze mensen zitten dus nog ergens in procedure: in afwachting van contra-expertise(rapport) of arbitrage. Zij krijgen een voucheraanbieding van 1500 euro en als zij deze accepteren wordt de procedure stopgezet. De schade blijft daarmee níet erkende schade.

4. Bewoners met volgens het eerstelijnsrapport A en/of B schade waarbij het dossier nog open staat

Het schadebedrag is door de CVW-inspecteur vastgesteld op of onder de 1500 euro. Deze bewoners hebben een voucheraanbieding gekregen van 1.500 euro. Ongeacht de werkelijke hoogte van de schade (die precies 1.500 of lager kan zijn). Dit is erkende schade, de voucher is bedoeld om snel af te kunnen handelen, zodat deze bewoners niet een contra gaan aanvragen omdat ze het schadebedrag te laag vinden, of zij zich alsnog terug trekken uit de arbitrage procedure.

5. Bewoners met volgens het eerstelijnsrapport A en/of B schade waarbij het dossier nog open staat

Het schadebedrag is door de CVW-inspecteur vastgesteld op een bedrag tussen de 1.500 en de 5.500 euro EN daarnaast is ook sprake van C-schade. Deze bewoners krijgen een voucheraanbieding ter hoogte van het erkende schadebedrag. De voucher werkt hier als het ware als ‘verdubbelaar’. Én het erkende schadebedrag, én dat zelfde bedrag nog eens in vouchers.

6. Maatwerk voor bewoners met door CVW erkende (A/B) schade hoger dan 5500 euro. Dit kan gaan om een optelsom van meerdere openstaande dossiers op één adres

Deze bewoners gaan niet akkoord met het bedrag, zijn niet tevreden over de aangereikte herstelmethode of hebben anderszins redenen om het niet eens te zijn met het voorgestelde bedrag. De voucher wordt ingezet als ‘smeerolie’ om tot een oplossing te kunnen komen. Bedrag is flexibel, CVW doet een voorstel. Het kan daarnaast gaan om bewoners wiens huis “in de stutten” staat, ongeacht de CVW-status van de schade (A/B en/óf C). Deze bewoners hebben kennelijk veel maar géén erkende schade maar er wordt nu wel gekeken naar een oplossing. CVW gaat in gesprek en komt met een voorstel.

(Disclaimer: wij hebben dit naar eer en geweten opgesteld op basis van ons bekende informatie. We staan niet in voor de correctheid of volledigheid.)

Is nu alles duidelijk? Nee. Want zijn de voucheraanbiedingen nu dossier of adres-gerelateerd? In het eerste geval (dossier gerelateerd) zouden bewoners met meerderde dossiers, meerdere voucheraanbiedingen ontvangen moeten hebben. Is dat zo? Ons niet bekend.
Bij het accepteren van de voucheraanbieding zit altijd een zogenaamde ‘finale kwijting’ bepaling. Bij acceptatie tekent de bewoner voor het vervallen van zijn rechten op die specifieke schade. Nieuwe schade op dezelfde plek, in dezelfde vorm “kan altijd opnieuw gemeld worden” laat het CVW herhaaldelijk weten. Maar wat is dan precies de bedoeling van die finale kwijting bepaling?!? Wat kan er volgens NAM/CVW misgaan als die níet is opgenomen? Wat is dan precies de reële betekenis in de praktijk van die finale kwijting?
Bij de voucheraanbiedingen wordt schade door gaswinning níet erkend. Terwijl het ook kan gaan om erkende schades (zie categorie 4, 5 en 6). Vooral categorie 4 is in dit verband interessant. Bewoners met erkende schade zien af van verdere procedures en accepteren de voucher. Hebben zij daarmee nog recht op de waardevermeerderingsregeling?

Wie moeten we nu aanspreken op deze regeling? Aangezien de NCG onze enige officiële aanspreekpunt is hebben we daar die de vraag gesteld: wie gaat er nou over deze regeling? Het schriftelijke antwoord luidde: “CVW voert de voucherregeling uit in opdracht van NAM. NCG controleert of het proces volgens afspraak verloopt.” Tja… Dit zijn geen twee maar zelfs drie kapiteins op het schip. En alle drie staan ze erbij en kijken ze ernaar hoe (ook) dit schip langzaam zinkt.

Voor de Maatschappelijke Stuurgroep van 14 september hebben we een memo ontvangen over de stand van zaken rondom de vouchers. Helaas is deze vertrouwelijk, maar voor ons wel duidelijk aanleiding geweest om samen met Stut en Steun uitgebreid vragen te stellen aan de NCG. Zodra we alle reacties compleet hebben zullen we deze met u delen.

 

Delen