De regeling Waardedaling IMG, het vervolg 

Omdat er een aantal zaken onduidelijk was, althans voor ons en voor verschillende woningeigenaren, hebben we vorig jaar december 27 vragen voorgelegd aan IMG over de waardedalingsregeling. Het IMG bleek niet in de positie en heeft niet de bevoegdheid/verantwoordelijkheid om op alle vragen zelf te kunnen antwoorden dus zijn de vragen ook naar NCG en het ministerie van EZK gegaan. Op zichzelf is het natuurlijk al ongemakkelijk dat de instantie die een regeling in eigendom heeft, niet over alle aspecten van die regeling gaat. Maar alle partijen hebben meegewerkt aan de beantwoording waardoor tenminste op alle vragen een antwoord is gekomen.

Maar is nu alles duidelijk? En gaat het mede daarom vanaf nu allemaal goed? Het is te vroeg om dat te concluderen. Half januari bleek dat een tweede groep van ruim 80 eigenaren met sloop/nieuwbouw, volgens de uitleg van de regeling ten onrechte, een vergoeding in het kader van de waardedaling had ontvangen. Opnieuw heeft de minister van EZK besloten dat deze bedragen niet teruggevorderd hoeven worden. Dat is fijn voor de eigenaren die het bedrag al hadden ontvangen, maar een pijnlijke situatie voor de buren in dezelfde situatie die nog niet hadden aangevraagd. Zij vallen buiten de boot. Het is misschien te verklaren waarom het zo is, maar echt uit te leggen is het niet. Zoals zo veel situaties in het gaswinningsdossier zal dit niet bijdragen aan het gevoel van een rechtvaardige afhandeling bij de Groningers.

Zoals gezegd: net als bij de eerste groep van 88 eigenaren heeft de minister van EZK besloten om het kennelijk ten onrechte betaalde bedrag niet terug te vorderen. Maar let op: de Belastingdienst gaat deze keer nog wel kijken of er schenkbelasting is verschuldigd over dit bedrag. En bij een vergoeding voor waardedaling van 10.000 euro is dit een aanslag schenkbelasting van al gauw 2.000 euro. Wel iets om in de gaten te houden, en het is ook in dit geval vooral de onzekerheid (wordt de aanslag wel of niet opgelegd?) die het zo vervelend maakt. Eenduidig en integraal beleid, vooraf afstemmen, samenwerking tussen overheidsinstanties, verantwoordelijkheid nemen, kunnen dit voorkomen. Het zijn de dingen waar we als Groninger Gasberaad steeds om vragen.

Buitengewoon teleurstellend is het, dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen garantie is dat dit soort fouten in de toekomst voorkomen gaan worden. De belangrijkste vraag: wat gebeurt er wanneer in de toekomst een woning die ten tijde van uitkering waardedaling niet op sloop/nieuwbouw lijst staat maar later alsnog wel richting sloop/nieuwbouw blijkt te moeten? Wordt er dan wél teruggevorderd? IMG speelt het antwoord op die vraag door naar de NCG en de NCG geeft hierop géén antwoord. Uit navraag blijkt dat dit punt nog ‘hangt’. Beide ministeries zijn betrokken bij het beantwoorden van deze vraag. Wij pleiten voor snel duidelijkheid. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter het risico wordt dat -opnieuw- spelregels tijdens het spel worden bedacht of veranderd. Dit had vanaf het allereerste begin duidelijk moeten zijn, ook al zal de groep die het daadwerkelijk aangaat uiteindelijk niet groot zijn.

Wat ten tijde van het opstellen van onze vragen nog niet zo goed in beeld was, is het hanteren van de termijnen. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat het merendeel van de aanvragers in korte tijd het toegekende bedrag op de rekening krijgt (hulde daarvoor!!), maar dat een kleinere groep uitstelbrieven krijgt en die blijft krijgen. Bij een eerste brief over uitstel met 6 of 8 weken is er nog niet zo veel aan de hand, maar vervolgens brieven met opnieuw uitstel en wel met 12 en daarna met 20 weken ontvangen, dat wordt vervelend. Al helemaal omdat uit die brieven niet duidelijk wordt waaróm het besluit uitgesteld wordt. Aanvullend aan de 27 vragen hebben we IMG daarom gevraagd duidelijkheid over de termijnen en de uitstelgronden te geven.

Wat ook nog niet helemaal duidelijk is, is de invloed van de uitgevoerde versterking op de hoogte van het bedrag van waardedaling. En stel dat een verduurzamingsbudget leidt tot een hogere waarde van de woning, telt dat dan mee voor de vergoeding van de waardedaling? De antwoorden op onze vragen zijn op dit punt niet duidelijk genoeg. Vooralsnog lijkt het niet de intentie om dit mee te laten wegen, maar uitgesloten wordt het niet, “als er sprake is van aanwijsbare waardestijging”. We zullen dit punt in een vervolg met IMG en NCG aan de orde stellen, want weliswaar is IMG de uitvoerder van de regeling, de NCG speelt, met betrekking tot sloop/nieuwbouw en versterking, een niet te onderschatten rol. Samenwerking tussen beide instanties is ook op dit punt noodzakelijk.

Als het goed is zal IMG binnenkort de waardedalingsregeling integraal publiceren en toelichten op zijn website. Daarmee wordt het hopelijk eenvoudiger om te beoordelen wat de regels zijn en of ze correct zijn toegepast in de individuele situatie. Een toets kan altijd via: www.bezwaar-waardedaling.nl. Mochten er zich vreemde situaties voordoen, laat het ons dan weten via [email protected].

De door ons gestelde vragen en de gegeven antwoorden kunt u hier nalezen.

Delen