Gestelde vragen aan CVW en antwoorden n.a.v. binnengekomen vragen via [email protected]

Op zaterdag 18 juni j.l. ontvingen 7.900 schademelders een voucheraanbieding van het CVW. Als het goed is betrof dit de bewoners met een gesloten C-schade dossier.
Voor veel mensen kwam deze aanbieding volslagen onverwacht. In de loop van zaterdag werd al duidelijk dat er veel vragen over deze aanbieding leven.
Het Groninger Gasberaad heeft daarom in gezamenlijkheid met Houd Groningen Overeind en de Groninger Bodem Beweging het mailadres: [email protected] geopend.
We ontvingen daar vele tientallen mails met meldingen en vragen.

Hieronder leest u de vragen van de gedupeerden en onze vragen, die we hebben gebundeld, met daarbij de antwoorden van het CVW:

1. Bij acceptatie van de voucher, betekent dit voor de gedupeerde finale kwijting voor alle schades in het schaderapport. Dit staat op verschillende manieren omschreven in de
aanbiedingsbrief en bijlagen. In uw bijlage van de voorwaarden staat onder punt 10 : “Op uw adres zijn in het verleden mogelijk eerder schademeldingen gedaan. In dat geval zijn deze vastgelegd in de in de aanhef genoemde dossiers. Wanneer u de voucher accepteert leidt dat ook tot finale kwijting op deze dossiers.”
Betekent dit dat de kwijting van toepassing is op alle voorheen gemelde schade? Dus ook erkende A- en B-schade?

Antwoord CVW:
De finale kwijting is van toepassing op alle door schademelder tot op heden bij CVW gemelde schades (als vermeld in inmiddels gesloten dossiers als ook in thans nog lopende dossiers). Deze kwijting omvat derhalve ook erkende A- en B-schades die reeds zijn afgewikkeld.

 

2. In het Antwoordformulier met voorwaarden voucher staat bij het punt over Aanbod voucher: “…terugkeren van dezelfde schade zonder dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden niet voor vergoeding/herstel door CVW in aanmerking komt.”

Volgens dezelfde alinea worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd door het CVW. Dit betekent volgens ons toch dat de aansprakelijkheid voor een deugdelijk herstel ook bij het CVW ligt. Wat is uw reactie hierop?

Antwoord CVW:
Er is geen sprake van dat de schade door CVW wordt hersteld. Blijkens bovenstaand citaat worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van CVW. De bewoner kiest dus zelf een bouwbedrijf dat het herstel van de schade zal uitvoeren. De enige voorwaarde die hiervoor is gesteld, is dat het bouwbedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. CVW geeft – na goedkeuring van de offerte – opdracht aan het aldus gekozen bouwbedrijf om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Wanneer de schade ondeugdelijk is hersteld kan de bewoner zich wenden tot het CVW.

De laatste zin uit bovenstaand citaat (uit de ‘eerste aanbiedingsbrief’):
“Schademelder is zich daarbij van bewust dat het terugkeren van dezelfde schade zonder dat er een aardbeving heeft plaats gevonden niet voor vergoeding/herstel door CVW in aanmerking komt.”

heeft geen betrekking op ondeugdelijk herstelde schade. Deze zin heeft betrekking op schade die deugdelijk is hersteld maar desalniettemin terugkeert bijvoorbeeld omdat de oorzaak van de schade (anders dan een aardbeving) met het herstel niet is weggenomen. NAM/CVW komt met de voucher de schademelder éénmalig tegemoet maar erkent de schade daarmee niet als aardbeving gerelateerde schade.

 

3. Waarom is de reactietermijn 8 weken? We kunnen geen Algemene Voorwaarden van het CVW vinden, waarin dit is vastgelegd.

Antwoord CVW:
CVW heeft deze reactietermijn bepaald in samenspraak met NCG en NAM. Dit wordt gezien als een redelijke termijn waarbinnen bewoners met een gesloten C dossier kunnen reageren. Voor de voucherbrieven die nog verstuurd zullen worden, geldt een reactietermijn van 52 weken.

 

4. Wat als ik net een akkoord heb gesloten met de NAM/CVW over mijn schade en nu een voucher ontvang. Betekent dit dat het voorstel vervalt en ik alleen recht heb op de voucher?

Antwoord CVW:
Nee, het voorstel vervalt niet. Alle bewoners met een openstaand dossier op 31-3 vóór 12:00 uur kunnen aanspraak maken op de voucher. In deze specifieke situaties zal CVW samen met de schademelder zorgen voor de meest passende oplossing.

Nb. Ook alle eenzijdig gesloten C-dossiers van voor 31-3 vóór 12:00uur kunnen aanspraak maken op de voucher, zie vraag 5.

 

5. We krijgen meldingen van mensen die hun dossier in bijvoorbeeld 2013 al afgesloten dachten te hebben, maar die nu toch een voucheraanbieding hebben ontvangen. Hoe is dit mogelijk?

Antwoord CVW:
Dit is een bewuste keuze die is bepaald in samenspraak met NCG en NAM. Er zijn verschillende categorieën met voucheraanbiedingen. Het voucheraanbod dat op 16 juni 2017 is verzonden betreft een eenmalig gebaar van NAM voor bewoners met (eenzijdig) gesloten C-dossiers om hun C-schade te laten herstellen. Iemand met een gesloten C-dossier uit 2013 heeft dus evenveel recht op een voucheraanbieding als iemand met een gesloten dossier uit 2016.

 

6. In uw artikel over schone lei op uw website staat een uitleg over het aanbod aan bewoners met erkende aardbevingsschade tussen 1.500 en 5.500 Euro. Uit het voorbeeld blijkt dat ze voor de C-schade aan hun pand eenzelfde bedrag voor ontvangen. Wat als het bedrag aan C-schade lager is? Ontvangen ze dan minder? Of wordt het resterende bedrag overgemaakt?

Antwoord CVW:
De bewoners die vallen in deze categorie krijgen zeer binnenkort informatie over hun voucheraanbieding, de geldende voorwaarden en het maximum voucherbedrag. Voor alle categorieën geldt dat het voucherbedrag een maximum bedrag waarbij men kan kiezen voor (1) herstel van hun C-schade, of (2) declaratie van een factuur (indien het herstel van de C-schade reeds heeft plaatsgevonden). Het eventueel resterende bedrag vervalt en wordt dus niet uitgekeerd. De exacte voorwaarden staan in de brief die zeer binnenkort wordt verzonden.

 

7. In het zogenaamde ”binnengebied” wordt bij het niet accepteren van de voucher de ‘standaard’ procedure gevolgd. Dat betekent dus dat er eventueel een beroep op een
contra-expert en de Arbiter kan worden gedaan. Voor het aanvragen hiervan stelt het CVW een termijn. Wat als deze termijn verlopen is? Hoe coulant wordt hiermee omgegaan?

Antwoord CVW:
Schademelders kunnen niet de volgende stap in het reguliere proces maken, bijv. een contra-expertise aanvragen, voordat wij het antwoordformulier m.b.t. de voucher hebben ontvangen waarop is aangegeven dat men de voucher niet accepteert. Als men hiervoor kiest, dan kan dus de volgende stap genomen worden. Op dat moment dan gelden de reguliere termijnen voor het aanvragen van de volgende stap in het proces, gerekend vanaf het moment van inzenden van het antwoordformulier.

 

8. We krijgen de melding waarbij de gehele straat een aanbiedingsbrief heeft ontvangen, alleen één adres niet. De achtergrond van deze straat is identiek: schades zijn gemeld en niet toegewezen.
Nu blijkt dat er een fout is gemaakt door het Kadaster waardoor dit ene adres niet de aanbiedingsbrief heeft ontvangen.
Hoe is het kadaster hierbij betrokken? Komen de C-schades niet uit een intern registratie systeem?

Antwoord CVW:
Informatie betreffende C-schades komt inderdaad uit het informatiesysteem van CVW, maar is voorafgaand aan de verzending van de aanbiedingsbrief gecheckt met de meest recente eigenaarsgegevens in het Kadaster. Helaas is er in uitzonderingsgevallen bij deze check een fout gemaakt en/of een fout in het Kadaster geconstateerd. Bewoners kunnen eventuele vragen e-mailen aan [email protected] zodat wij hun casus kunnen controleren en eventueel corrigeren.

 

Aanvullende vragen dd 10-7-17
9. Mijn ouders zijn verhuisd binnen het aardbevingsgebied. Tijdens de koop van de nieuwe woning hebben de vorige (1e) eigenaren aangegeven dat er GEEN aardbeving schade was aan de woning. Nu blijkt na het strippen van de woning dat er wel degelijk schade is. Het CVW is van mening dat de schade aan de woning van voor de overdracht is en dat ze mijn ouders geen recht hebben op het claimen van de schade. Zou u ons kunnen adviseren wat we het beste kunnen doen in deze? Een akte van cessie opstellen?

Antwoord CVW:
Kennelijk heeft zich tussen de datum waarop de nieuwe bewoners eigenaar zijn geworden van het pand en de datum van de schademelding geen beving voorgedaan die de schade heeft kunnen veroorzaken of heeft kunnen verergeren. Omdat een verband met aardbevingen als gevolg van de gaswinning kennelijk ontbreekt, wordt dan de conclusie getrokken dat de gemelde schade al is ontstaan vóór het moment waarop deze bewoners eigenaar van de woning zijn geworden. De vorige eigenaar heeft blijkbaar in de periode vóór de eigendomsoverdracht geen schade gemeld bij CVW. Tenslotte is er kennelijk ook niet anderszins gebleken dat een eventuele vordering op de NAM rechtsgeldig aan de nieuwe eigenaren is overgedragen (bijvoorbeeld middels de koopovereenkomst, de akte van levering of onderhandse akte).

Het advies van CVW aan deze bewoners – uitgaande van de situatie zoals die in bovenstaande vraag wordt geschetst – is om alsnog de gepretendeerde vordering over te dragen middels een akte van cessie. De (gepretendeerde) vordering kan zodoende worden overgedragen van de vorige eigenaren op de huidige eigenaren. Wanneer CVW een rechtsgeldige akte van cessie heeft ontvangen die door alle huidige eigenaren en alle vorige eigenaren is ondertekend, dan kan de schademelding op naam van de nieuwe eigenaren worden gezet en verder in behandeling worden genomen.

Een akte van cessie kunnen de huidige bewoner(s) en de vorige bewoner(s) onderling opstellen (er is geen tussenkomst van een notaris vereist). De voorwaarden waar dit document aan moet voldoen kunnen de bewoners onder andere online vinden. Komen zij er niet uit dan kunnen zij hiervoor ook een makelaar, notaris of juridisch adviseur benaderen.

Nb1. Bij de beantwoording van deze vraag is uitgegaan van de situatie zoals die wordt geschetst in de vraag. Voor het beantwoorden van andere concrete vragen omtrent dit onderwerp is het nodig om de specifieke omstandigheden van geval te kennen. Mocht u omtrent dit onderwerp nog vragen en/of opmerkingen ontvangen van bewoners dan kunt u de desbetreffende bewoner verwijzen naar zijn bewonersbegeleider bij CVW.

Nb2. De eventuele schademelding door de nieuwe eigenaren zal worden afgehandeld conform het nieuwe schadeprotocol dat momenteel wordt opgesteld door de Nationaal Coördinator Groningen.

 

10. Wij staan op het punt om een woning te kopen in het aardbevingsgebied. De koopakte zou één dezer dagen ondertekend moeten worden. De makelaar wil een akte van cessie meenemen in het koopcontract zodat eventuele schade, die wij zouden kunnen constateren tijdens het verbouwen van de woning, kunnen indienen bij het CVW. Onze vraag is of een akte van cessie voldoen is. Kunnen we dan later de schade melden?

Antwoord CVW:
Het advies van de makelaar om een bepaling in de koopovereenkomst op te nemen die de overdracht van een (gepretendeerde) vordering regelt is juist. CVW kan een eventuele schademelding dan in behandeling nemen. De bepaling waarin de overdracht van de vordering is geregeld dient – vanzelfsprekend – wel te voldoen aan de hiervoor geldende voorwaarden. Hoe deze bepalingen eruit dienen te zien en aan welke voorwaarden deze bepalingen dienen te voldoen, is bekend bij de makelaarsorganisaties in Groningen.
Wanneer blijkt dat een eventuele vordering nog niet rechtsgeldig is overgedragen kan dit worden “gerepareerd” door alsnog een akte van cessie op te stellen. Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.

Delen