Groninger Gasberaad neemt deel aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen

Het Groninger Gasberaad gaat deelnemen aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Nationaal Programma Groningen. Juist omdat het beter kan. Het Gasberaad heeft haar positie in het Nationaal Programma zorgvuldig overwogen en andermaal besloten niet voor deze verantwoordelijkheid weg te willen lopen. Het Groninger Gasberaad hoopt een rol van betekenis te kunnen vervullen.

Onduidelijk en onoverzichtelijk proces
De afgelopen maanden zat het Gasberaad, met de GBB, in de stuurgroep NPG – de voorloper van het formele bestuur. Wij hebben de totstandkoming van het NPG tot nu toe als een onduidelijk en onoverzichtelijk proces ervaren. Wie wordt waarvoor, met welke bedoeling uitgenodigd en wat gebeurt er met de input? In hoeverre gaat de Groningse burger nu werkelijk iets merken van het NPG? Wat ís het perspectief voor de bewoners? Hoe wordt voorkomen dat het NPG gaat werken als een verhoging van de algemene middelen van provincie en gemeenten? Vanuit onze rol in de stuurgroep NPG hebben we op deze vragen de afgelopen maanden onvoldoende grip kunnen krijgen. Dus natuurlijk hebben we ons afgevraagd of we daartoe wél in staat zouden zijn wanneer we deelnemen aan het bestuur van het NPG.

Verantwoordelijkheid nemen
Die garantie hebben, en krijgen, we niet. En toch hebben we andermaal besloten niet voor de verantwoordelijkheid weg te lopen. Het Gasberaad bestaat uit 12 maatschappelijke organisaties die allemaal nauw betrokken zijn bij de toekomst van het gaswinnningsgebied. Wij kunnen het ons niet veroorloven om bij een dergelijk omvangrijk programma als het NPG geen rol van betekenis te willen vervullen. Het feit dat er naast een positie in het Algemeen Bestuur nu ook een rol voor het Gasberaad is belegd in het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Programma Groningen is een belangrijke overweging geweest. Met die positie hopen wij in de toekomst meer invloed te kunnen uitoefenen op het proces, bijvoorbeeld om te komen tot een verdere invulling van de inhoudelijke kaders – voorzien rond de zomer van 2019. Wij denken daar, vanuit onze eigen kennis en ervaring van de diverse achterbannen, een toegevoegde waarde te kunnen hebben. En in onze rol als relatieve ‘buitenstaander’ (wij zijn geen partij met ‘trekkingsrechten’ of een grote, claimende partij) hopen we enig kritisch vermogen in te kunnen brengen.

Voorwaarden
Tegen deze achtergrond heeft het Gasberaad besloten in principe in te gaan op de geboden mogelijkheid deel te nemen aan het (dagelijks) bestuur van het NPG. In principe, want ook voor ons is voorwaardelijk dat er gelijktijdig duidelijke, meerjarige afspraken gemaakt worden rond de versterkingsoperatie. Het kan niet zo zijn dat gemeenten en provincie nu alvast allemaal 15 miljoen toebedeeld krijgen en de bewoners nog jaren in onzekerheid zitten. Dat is onacceptabel.

Wij gaan er daarnaast vanuit dat er op korte termijn een overlegstructuur wordt ingevoerd die de samenhang en waar nodig de integratie en centrale aansturing van gaswinningsgevolgen in onze regio borgt. De regionale eis om schade, versterken en verduurzamen te koppelen is nog nergens belegd. Verder gaan we ervan uit dat er op korte termijn een reactie wordt gegarandeerd op de aanbevelingen door de agrarische tafel en dat er financiering komt voor het voorkomen en genezen van de door de GGD geconstateerde aardbeving gerelateerde gezondheidsklachten. Ook het MKB in de regio staat het water aan de lippen, een integrale aanpak is ook voor hen dringend noodzakelijk. Deze zaken verdienen dezelfde aandacht als het NPG – maar mogen daar overigens níet uit gefinancierd worden.

Het kan niet zo zijn dat er voor deze, voor de bewoners essentiële onderdelen, géén oplossing is en we wel (veel) tijd, en (veel) geld in macro-economische structuurversterking steken.

 

Delen