Ingezonden brief: Versterkingsadvies inzien? Vraag je persoonlijk dossier op bij de NCG

Op 26 april 2018 heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verschillende brieven gestuurd naar bewoners in Groningen die in het versterkingsprogramma zitten. Hierin staat o.a. een update over het verloop van het proces. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de gaswinning uit het Groningerveld zo snel mogelijk zal stoppen. Ze schrijven: Dit heeft een positief effect op de veiligheid en daarmee naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor het huidige versterkingsprogramma.

Daarom is besloten dat voor een deel van de woningen het versterkingsproces door gaat en voor een groter deel wordt het proces opgeschort. Deze bewoners worden in september verder geïnformeerd door de NCG. Over deze groep bewoners schrijft Minister Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer dd. 24 april jl.: Bewoners en eigenaren die nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen, zijn in sommige gevallen al wel geïnformeerd over de staat van hun woning. De situatie ten aanzien van deze huizen is ingewikkeld. De informatie die zij hebben ontvangen is gebaseerd op een mogelijk inmiddels achterhaalde risicoberekening, behorend bij een niet langer actueel winningsscenario.

Het zijn huiveringwekkende uitspraken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de gaswinning daadwerkelijk op zéér korte termijn naar nul gaat en de bevingen ook afnemen in zwaarte en aantal.

Maar voorlopig weten we niet of dit ook werkelijk zo is. Het is maar de vraag of we het op korte termijn wel weten. We weten het pas zeker, ben ik bang, als we over 10 of 20 jaar terugkijken.

Daarom vind ik het toch werkelijk onbestaanbaar dat er nu vele versterkingsadviezen weer in lades blijven liggen. Dat vele mensen die al maanden of jaren in absolute onzekerheid zitten, nu weer bijna een half jaar moeten wachten. Zeker als je al te horen hebt gekregen dat je huis (deels) niet veilig is. Dan wil je nú weten wat er aan de hand is. Iedereen heeft het recht om dit advies en alle onderliggende gegevens in te zien.

Er wordt nu door diverse mensen verteld dat je mogelijk, door het indienen van een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaar Bestuur, de versterkingsadviezen boven tafel kan krijgen. Als al aan het WOB verzoek tegemoet zal worden gekomen dan kunnen deze adviezen alleen aangeleverd worden als de NCG ze ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft. En dat is niet altijd het geval. Ze kunnen bijvoorbeeld ook in het bezit zijn van de NAM/CVW.

Je kan ook gebruik maken van een andere en vrij eenvoudige manier om alle informatie te krijgen waar je recht op hebt. Namelijk door het opvragen van je persoonsgegevens op grond van het recht op inzage. Dit doe je door een aangetekende brief te sturen naar de NCG. Hierin vraag je of je persoonsgegevens worden gebruikt, om welke gegevens het gaat, met welk doel ze worden gebruikt, aan wie deze gegevens verder nog zijn verstrekt en hoe ze zijn verkregen.

In het kader van deze wet heb je het recht om alle gegevens in te zien die de NCG (en betrokken partijen, dus ook NAM/CVW, externe bouwbegeleiders, constructeurs, aannemers, etc.) heeft verzameld. Vervolgens verzoek je om kopieën, papieren overzichten of digitale uitdraaien hiervan.

Via onderstaande links vind je meer informatie over het inzagerecht persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Wij hebben, in de zomer van 2016, deze aanvraag tot inzage van onze persoonsgegevens ook ingediend in verband met ons schadedossier bij de NAM. Binnen vier weken hadden we al heel wat informatie binnen. Maar de NAM leverde uiteraard niet alles aan en zij vonden dat ook niet nodig. Voor ons waren die missende stukken belangrijk dus zijn we naar de rechter gegaan. De rechter heeft de bezwaren en redeneringen van de NAM om de missende stukken niet aan te hoeven leveren van tafel geveegd en heel duidelijk uitgelegd waarom ze wel degelijk overhandigd moesten worden.

In de bijlage vindt je ons wapenfeit waar we trots op zijn, de beschikking van de rechtbank. Hier legt de rechter uitgebreid en onderbouwd vast welke gegevens er verstrekt moeten worden. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het kunnen verkrijgen van aantekeningen, verslagen en digitale concepten zonder dat je daar nog voor naar de rechtbank hoeft te gaan.

Daarom heb ik deze brief geschreven. Ik hoop hiermee zoveel mogelijk mensen te kunnen vertellen dat je wel degelijk rechten hebt die je in kan zetten om je al dan niet definitieve versterkingsadvies te zien te krijgen! Want als er een (concept) versterkingsadvies uit alle onderzoeken en overleggen is voortgekomen, dan moet dit en/of alle onderliggende stukken wel degelijk worden aangeleverd, als jij daar om vraagt!

Via onderstaande link kan je lezen wat je rechten zijn en hoe je je dossier moet opvragen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage

Het is een wettelijk proces dus doe het ook precies zo en maak gebruik van onderstaande voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brief hebben wij ook gestuurd.

Aan:

[Naam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

[datum]

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 35 WBP / artikel 15 AVG wil ik graag onverwijld en in ieder geval binnen vier weken schriftelijk van u weten:

• of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

• om welke gegevens het gaat;

• wat het doel is van het gebruik;

• aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;

• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Hoogachtend,

[naam]

[geboortedatum]

[adres]

[postcode en woonplaats]

Je moet dit aangetekend per post versturen aan:

Nationaal Coördinator Groningen

Paterswoldseweg 1

9726 BA Groningen

Ik hoop dat door gebruik te maken van dit recht een ieder in ieder geval inzage krijgt hoe het is gesteld met de veiligheid van zijn/haar huis. Ga er voor! De stukken moeten binnen 4 weken na de aanvraag worden aangeleverd. Overigens: dit inzagerecht geldt natuurlijk voor alles wat de NCG, NAM/CVW en overige betrokken partijen aan gegevens over jouw huis hebben vastgelegd.

In het kader van je schadedossier en bijvoorbeeld eventuele zoekgeraakte rapporten, brieven ed. kan je deze brief dus ook naar de NAM/CVW sturen.

Het zou dus vrij snel duidelijk moeten zijn wat jij (nog) niet weet over jouw huis terwijl de NCG, NAM/CVW en andere betrokken partijen dat wel weten.

Wil je dit bericht zoveel mogelijk delen? Alvast bedankt!

Hartelijk groet, Nicole van Eijkern

06-12245095 – [email protected]

Deze brief en de beschikking vindt u hier

Delen