Kabinetsformatie – Groningen

Wat staat er over Groningen in het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ ?

Mijnbouwschade Groningen

  • De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. Daartoe wordt de bewoners en ondernemers van het aardbevingsgebied in samenspraak met de regio spoedig perspectief geboden, uitgaande van wat uitvoeringstechnisch realistisch is. Indien nodig wordt hiervoor extra geld beschikbaar gesteld.
  • De daarbij te hanteren uitgangspunten zijn: een goed uitlegbare en ruimhartigere afronding van de versterkings- en hersteloperatie; de bewoners voeren daarbij zoveel mogelijk zelf de regie bij de werkzaamheden aan hun eigen woning, waarbij maatwerk het uitgangspunt is; herstel en versterking worden op verzoek van bewoners gezamenlijk aangepakt; ook duurzaam schadeherstel van de fundamenten maakt in principe onderdeel uit van de versterkings- en hersteloperatie.
  • Daarbij geldt het beginsel van de “omgekeerde bewijslast”. Ter bespoediging van de afhandeling van gecompliceerde situaties word een mandaatregeling nader uitgewerkt.

Gaswinning

  • De gaswinning in Groningen wordt, conform plan, zo snel als mogelijk afgebouwd omdat de veiligheid van Groningers voorop staat. Het importeren van buitenlands gas zal de komende jaren nodig blijven voor onze energiebehoefte. We ronden de procedure rond Ternaard af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning onder de Waddenzee. We steunen de gaswinning in de Noordzee en er komen verplichte vullingspercentages voor de gasvoorraden. Daarmee verkleinen we de afhankelijkheid van andere landen.

 

 

Delen