Persbericht: De wal keert het schip

De wal keert het schip

Koerswijziging versterkingsaanpak noodzakelijk

Op 21 november heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in een Meerjarenprogrammabrief versterkingskaders gepresenteerd. Kaders die zijn uitonderhandeld met NAM en die vanaf nu moeten gaan gelden voor de versterkingsoperatie.

Het Groninger Gasberaad gelooft dat deze kaders in essentie niet goed zijn. NAM moet, net als bij de afhandeling van schade, ook hier uit het systeem. En doorborduren op iets wat in essentie niet goed is, leidt per definitie tot onbevredigende uitkomsten. Ons bekruipt steeds meer het gevoel dat straks de operatie weliswaar geslaagd zou kunnen zijn, maar dat de patiënt is overleden..

Wij denken dat een fundamentele verandering van aanpak onvermijdelijk is. Met de manier waarop de versterking nu is ingestoken, koersen we frontaal op de wal af. Om het schip te keren, hebben we tien kernpunten geformuleerd.

  1. Lange termijn visie, gericht op (ruimtelijke) kwaliteit en maatschappelijk verantwoord investeren. Vereist stabiele normering!
  2. Groot denken, op schaal uitwerken en uitvoeren. Ruimte voor innovatie en creativiteit. Inbreng vanuit internationale, nationale, regionale en lokale ervaring en inspiratie.
  3. Doelen: gebiedsontwikkeling, veiligheid én schadepreventie, gaan hand in hand.
  4. Structuurvisie en kwaliteitsrichtlijnen voor het hele gebied, uit te werken door gemeenten, lokale dorpsgemeenschappen en experts op gebied van architectuur en stedenbouw, passend binnen structuurvisie.
  5. Vanaf het allereerste moment (het bepalen van het inspectieprogramma in een dorp/wijk) moeten bouwtechneuten, stedenbouwers, landschappers, civieltechneuten, rekenmeesters, overheden, corporaties én bewoners (zowel eigenaren als huurders) samen met elkaar om tafel.
  6. Meer focus op begeleiding collectief, individueel waar nodig. Lessen uit particulier opdrachtgeverschap, de stads- en wijkvernieuwing maar ook van vergelijkbaar grote projecten als Ruimte voor de rivier,  worden in de praktijk gebracht.
  7. Optimale keuzeruimte voor de eigenaar/bewoner over het eigen bezit. Geen kramp op het feit dat ze er misschien “beter van worden”. Dat moet namelijk ook!
  8. De nieuwe aanpak moet bovenal verbindend zijn. Betrokken bestuurders, projectleiders, managers, ambtenaren, bewoners en vrijwilligers moeten in staat zijn te verbinden en de zaak bij elkaar te halen en te houden. Moet rol spelen in selectie, training en monitoring van de nieuwe aanpak.
  9. Alles zo transparant en openbaar mogelijk. In een gezamenlijke aanpak is geen ruimte voor informatie ongelijkheid!
  10. Relatie met economische ontwikkeling en perspectief. Energietransitie als rode draad. Maar: zonder de provincie onder dat mom ongebreideld uit te buiten als wind en/of zonnepark. En zonder de bevolking van Groningen opnieuw ongewild proefkonijn te maken van nieuwe, onbewezen energievoorzieningen. Draagvlak is hiervoor vereist!

Concreet betekent dit dat de hele aanpak vanuit een ander perspectief wordt aangevlogen. Niet de aansprakelijkheid van NAM, maar het toekomstperspectief van het hele gebied staat centraal. Alleen met een andere aanpak is er nog kans op nieuwe energie en elan. Op meer draagvlak, eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is nu nodig!

In de bijlage vindt u onze volledige reactie op de MJP-brief van de NCG. Daarnaast vindt u daar ook onze reactie op de besluitpunten zoals die in de MJP-brief staan geformuleerd.

Delen