Persbericht: Doorbraak in proces naar schadeprotocol dichterbij:

Maatschappelijke en bestuurlijke partijen vinden elkaar in uitgangspunten voor schadeprotocol
Na intensief overleg tussen vertegenwoordigers van de Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad, de 12 gemeenten en de provincie Groningen hebben zij elkaar gevonden in een viertal pijlers met een concrete invulling daarvan, die de basis moeten vormen voor het nieuwe schadeprotocol. Het geheel vormt volgens deze partijen het fundament van een integrale aanpak voor alle problemen gerelateerd aan de aardgaswinning in Groningen, een aanpak die gedragen wordt door de regio op zowel maatschappelijk als bestuurlijk niveau. De partijen hebben het document gezamenlijk opgesteld en voor verder overleg naar de NCG verzonden.  

De vier pijlers (en onderliggende uitgangspunten) onder de nieuwe schadeafhandeling zijn -op hoofdlijnen -: 1. dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en garant staat voor de financiering, 2. dat er een rechtvaardige schadebepaling komt waarbij alle schade die redelijke wijze aan gaswinning is toe te rekenen wordt vergoed, 3. dat de menselijke maat gehanteerd wordt waarbij er een andere grondhouding nodig is en 4. dat het schadeproces onafhankelijk wordt vormgegeven zodat de inrichting, het proces en de uitvoering van de schadeafhandeling geheel onafhankelijk van de verantwoordelijken voor de schade wordt uitgevoerd.

Daarnaast hebben de partijen uit de regio een nadere invulling gegeven aan de schadebeoordeling, de behandeling van de gedupeerde bij de schadebeoordeling, waarbij ‘transparant’ en ‘snel’ kernwoorden zijn, een juridische inbedding, het recht op second-opinion, arbitrage en rechtshulp en een transparant databeheer.

Op basis van het opgestelde document gaan de maatschappelijke en bestuurlijke partijen uit de regio het gesprek aan met de NCG en de vertegenwoordiger van het ministerie van EZ om te komen tot een nieuw schadeprotocol met daadwerkelijk breed maatschappelijk draagvlak. Als dat gesprek positief verloopt is er voor het eerst in jaren een werkelijke doorbraak mogelijk in de slepende ellende van de schade afhandeling.

Uitgangspunten naar nieuwe schadeafhandeling.

Delen