Persbericht: Einde gaswinning mogelijk grote gevolgen voor lopende versterkingsoperatie

De wal keert het schip

Het besluit om de gaswinning te stoppen heeft mogelijk grote gevolgen voor de ingezette versterkingsoperatie. Alleen daar waar de versterking al in uitvoering is of al maanden over de versterkingsadviezen met bewoners wordt gesproken gaat de versterking zeker door. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat afgesproken met vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied.

Voor de overige bewoners in het versterkingstraject, waaronder diegenen die deze maand het versterkingsadvies zouden krijgen, geldt dat nog weer verder onderzocht gaat worden óf, hoe en wanneer de versterking doorgaat. Er wordt onderzocht of er andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn.

Minister Wiebes en de regiobestuurders hebben verder afgesproken dat de toekomstige versterkingsaanpak wordt aangepast aan de nieuwe situatie met dalende gaswinning.

Het Gasberaad is van oordeel dat nu besluiten nemen, gebaseerd op een mogelijke toekomstige andere situatie, niet verantwoord is. Het ís nog niet duidelijk of en in welk tempo de seismiciteit vermindert. Pas als er meer inzicht is over het veiligheidsniveau kan de mammoet-tanker van de versterkingsoperatie een draai gaan maken. Nu een haakse bocht nemen vindt het Gasberaad veel te vroeg. Het is nog de vraag of het rapport van SodM, KNMI, TNO en NEN wat voor de zomer wordt verwacht, sluitende conclusies over de versterkingsoperatie zal opleveren.

Dat betekent niet dat wij nu roekeloos de halve provincie willen slopen. Wij gaan ervan uit dat voor de na-oorlogse wijken in ieder geval in Appingedam en Delfzijl wordt voorzien in bevingsbestendige nieuwbouw in overleg met de bewoners. Of dat gefinancierd wordt vanuit NAM (op basis van aansprakelijkheid) of vanuit de Rijksoverheid (wijkvernieuwing) vinden we van ondergeschikt belang. Waarbij we overigens geen voorstander zijn om de volledige rekening bij de woningbouwcorporaties neer te leggen.

Voor de dorpen geldt dat daar, hoe dan ook, een kwaliteitsslag op de woningvoorraad moet plaatsvinden. Dat moet en kan maatwerk zijn: van onderhoud, schade preventieve maatregelen, versterken tot sloop/nieuwbouw. En dat geldt wat ons betreft voor álle dorpen. Niet alleen daar waar nu toevallig de eerste versterkingsadviezen zijn afgegeven.

Er ligt nog geen Bestuursakkoord. Als Gasberaad zijn we daar geen onderdeel van maar zijn we wel in de gelegenheid om inhoudelijk te adviseren. Onze adviezen over de versterking zijn helder: stapel niet vertraging op vertraging maar ga door met de beschikbare kennis, met zoveel mogelijk gelijke kansen en mogelijkheden en met keuzeruimte voor bewoners.

Delen