Persbericht: Het Groninger Gasberaad wil meer duidelijkheid voor buitengebied

Op 31 maart heeft de NCG gemeld dat de inspecties van alle 1650 adressen in het buitengebied tot de conclusie hebben geleid dat er géén sprake is van gaswinningsgerelateerde schade. Dit was gebaseerd op rapporten opgesteld door Witteveen+Bos in opdracht van de NAM. Gedupeerden hebben het beoordelingsrapport van hun schade inmiddels ontvangen met de conclusie dat mijnbouwschade niet wordt erkend. Maar de formele aanbieding voor het accepteren van de voucher dan wel het aanvragen van een zogenaamde ‘second opinion’ heeft nog niemand ontvangen. Wij hebben begrepen dat deze brief in voorbereiding is. 

Momenteel voert de TU Delft in opdracht van de NCG een onderzoek uit in het buitengebied naar mogelijke schadeoorzaken. Op voorhand kan niet uitgesloten worden dat hier nieuwe inzichten opgedaan worden die een ander licht werpen op schade in relatie tot gaswinning. Op het moment dat nu onomkeerbare processtappen worden gezet door vouchers aan te bieden en second-opinion procedures in te gaan blijkt daaruit dat men ervan uit gaat dat het TU Delft onderzoek op dit terrein niets gaat toevoegen.

Daarnaast zijn er intussen veel vragen gesteld over deze methodiek die nog niet zijn beantwoord.

Er zijn vraagtekens geplaatst, onder anderen door internationaal opererende ingenieursbureaus. En er ligt een kritisch rapport van de Tcbb over de schaderapporten in Emmen waarbij de toegepaste methodiek vergelijkbaar is met die in het buitengebied Groningen. Eerst moeten de vragen over methodiek beantwoord worden en de houdbaarheid van de conclusies verder uitgediscussieerd worden. Ook lijkt het ons logisch om de resultaten van het onderzoek TU Delft af te wachten. Eigenlijk kan er pas dan een weloverwogen besluit, inclusief vervolgstappen, genomen worden.

Wij beseffen dat er ook gedupeerden zijn die zich misschien herkennen in de rapporten en/of prima uit de voeten kunnen met de voucher van 1500 euro. Het zou mooi zijn wanneer deze groep bediend kan worden, overigens zonder dat zij toekomstige rechten verspelen. Maar voor de groep die er nog niet klaar mee is zou er de ruimte moeten zijn te wachten op de uitkomsten van de discussies en het nader onderzoek alvorens zij een definitief besluit moeten nemen. Voor deze groep is het ook van belang duidelijk te krijgen wat de consequenties zijn van het kiezen voor een eigen contra expert, in plaats van het voorgeschreven ‘second-opinion traject’ in te gaan. Kunnen zij daarna bijvoorbeeld nog naar de arbiter aardbevingsschade? Om een goede afweging te kunnen maken is meer duidelijkheid nodig.

 

Delen