Persbericht: Onafhankelijke Raadsman heeft zorgen over maatschappelijke impact versterkingsopgave 

Persbericht van de Onafhankelijke Raadsman (Leendert Klaassen)

Op dinsdag 28 maart heeft Leendert Klaassen (Onafhankelijke Raadsman), zijn jaarrapportage aangeboden aan demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp. Klaassen doet verslag van klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning. Daarnaast doet hij een aantal aanbevelingen aan de betrokken partijen.

Leendert Klaassen spreekt zijn zorgen uit over de impact van de gaswinning in de provincie Groningen. “In mijn rapportage over 2016 komt een beeld naar voren dat niet vrolijk stemt. Ik zie dagelijks dat de schadeafhandeling een grote negatieve impact heeft op de inwoners. Dat moet écht beter. De impact zal bij het versterken van woningen misschien nog wel groter zijn. De betrokken partijen zullen hun uiterste best moeten doen om die negatieve gevolgen te voorkomen.” 

Klachtenbeeld 

In totaal kwamen in 2016 240 klachten binnen bij de Onafhankelijke Raadsman. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015, maar nog altijd flink hoger dan in 2013 en 2014. Klachten over communicatie zijn een hardnekkig terugkerend probleem. Het gaat dan veelal om een gebrek aan communicatie van Centrum Veilig Wonen (CVW) en NAM. Bij de helft van alle klachten beklaagde men zich over de lange afhandelingstermijn, die soms jaren in beslag kan nemen. Klaassen: “CVW zal zich in 2017 dan ook moeten inspannen om de doorlooptijd fors te verminderen en de communicatie te verbeteren.”

Er kwam daarnaast een groeiend aantal klachten binnen over de beoordeling van schade en het daaraan gekoppelde schaderapport. Het gaat hierbij om het geheel of gedeeltelijk ontbreken van de onderbouwing. Het vertrouwen van de inwoners van Groningen in een eerlijke schadeafhandeling is bovendien bijzonder laag. Volgens Klaassen moet de onderbouwing van schaderapporten dan ook beter en dient er een nieuw en onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol te komen.

Negatieve impact 

Het beeld dat uit veel klachten naar voren komt stemt niet vrolijk. Leendert Klaassen: “De wijze waarop schades op dit moment worden afgehandeld heeft een negatieve impact op de gezondheid en psychische gesteldheid van veel Groningers. Ik zie dat dagelijks bij de mensen die zich bij mij melden. Kleine schades zouden op een snellere, effectievere en daarmee bovendien kostenbesparende wijze moeten worden afgehandeld. De proceskosten die worden gemaakt voor de afhandeling van relatief kleine schades zijn onverantwoord hoog en zijn niet uit te leggen aan de getroffenen. Een andere inrichting van het schadeproces is daarom nodig.”

Versterking 

Tot slot waarschuwt de Raadsman voor mogelijke nadelige effecten van het grootschalige versterkingsprogramma van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). “Er is een levensgroot risico dat de complexe versterkingsopgave een grote impact gaat hebben op de inwoners en op de gemeenschap als geheel. Er zal daarom vol moeten worden ingezet op de aanpak van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die gepaard gaan met de versterkingsoperatie.” In de ogen van de Raadsman zal de NCG hierbij de regie moeten pakken.

Bewaren

Bewaren

Delen