Persbericht: Regionale overeenstemming over schadeprotocol

Alle regionale partijen – het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied – hebben overeenstemming bereikt over het door hen gewenste protocol voor de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning. De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is.

Met de overeenstemming over de bouwstenen voor een nieuw protocol tussen de regionale partijen ontstaat een breed draagvlak voor een faire en ruimhartige schadeafhandeling. Uitgangspunt is dat de NAM geen rol meer speelt bij de schadeafhandeling en dat de bewoner op geen enkele wijze met de NAM te maken krijgt als deze schade claimt. “Er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol waarmee bewoners worden geholpen en waardoor zij geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen”, zo valt te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Wij onderschrijven deze zienswijze van de regeringspartijen volledig. Om daadwerkelijk te bereiken dat de inwoners echt niets meer met NAM te maken hebben, moet er een publiek fonds komen voor de schadeafhandeling waarbij de NAM én de Staat verantwoordelijk zijn voor de financiële vulling. Alleen op deze manier kan de schade ruimhartig worden vergoed, waarbij verder wordt gekeken dan de puur civielrechtelijke aansprakelijkheid van de NAM.

De concrete uitwerking van het regeerakkoord is in dit dossier allesbepalend voor een goede start van het nieuwe kabinet en de nieuwe minister Economische Zaken en Klimaat in het bijzonder. Voor het herstel van vertrouwen in het aardbevingsgebied is het essentieel dat de Staat haar verantwoordelijkheid neemt en financieel bijdraagt in het schadefonds. Wij verwachten een coöperatieve opstelling van het nieuwe kabinet en de minister bij de onderhandelingen over de afronding en de implementatie van het nieuwe schadeprotocol.

De partijen (NCG, EZ, maatschappelijke organisaties en regionale overheden) die betrokken zijn bij het opstellen van een nieuw schadeprotocol, hebben advies gevraagd aan vooraanstaande juristen. Zij adviseren dat de Staat, in verband met de ernst en de omvang van de schade, vanuit haar zorgplicht moet zorgen voor de facilitering van de schadeafwikkeling en vergoeding van een deel van de schade.1¹

Deze opzet is eveneens conform het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van maart dit jaar: “Dit houdt in dat de NAM noch direct, noch indirect betrokken moet zijn bij het schadeafhandelingsproces. (..) De overheid dient het proces van schadeafhandeling in eigen handen te nemen, zoals ook is gebeurd in het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis).” ²

Bovendien pleiten de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman tevens voor deze constructie in een oproep aan het nieuwe kabinet in april van dit jaar”³ Het hiervoor beschreven principe voor de afhandeling van de schades is nu door de regio uitgewerkt in concrete stappen en is inmiddels voorgelegd aan de NCG en het ministerie van Economische Zaken.

Gemeenschappelijk persbericht van de provincie Groningen, 12 gemeenten in het aardbevingsgebied, de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad

Voetnoten:

¹ Asser, W.D.H., Bunt, J.E. van de, Hammerstein, A.: advies inzake schadeprotocol, oktober 2017, p. 9

² Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen. Stand van zaken opvolging aanbevelingen.’, maart 2017, p. 20

³ Nationale Ombudsman en Kinderombudsman: ‘Een fundament met scheuren: stop met bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus’, een oproep aan het nieuwe kabinet, 6 april 2017

Bijlagen:

Input schadeprotocol op basis van de vier pijlers van de regionale partijen okt 2017

Juridisch advies Hammerstein okt 2017

Delen