Reactie Gasberaad op Parlementaire Enquête Groningen

Een aanzet tot de strategische agenda van het Groninger Gasberaad

                  

Aanleiding

24 februari 2023 werden de uitkomsten van de Parlementaire enquête Gaswinning door de Tweede Kamer gepresenteerd. De periode die daar op volgt, willen wij als Groninger Gasberaad onze strategische agenda aanscherpen en verhelderen. We denken hierbij vanuit het perspectief van de bewoner, de ondernemer en de agrariër: de Groninger.

Het Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties waarbij zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd vanuit bijvoorbeeld vakbonden, woningcorporaties, agro-sector, bedrijven, kerken, dorpsbelangen, erfgoed en milieubelangen. Door het bundelen van onze krachten vormen we een breed platform. Onze inzet is dan ook tweeledig: met NCG, IMG, provincie, gemeenten en Rijk afspraken maken over regelingen waarin het burgerbelang goed wordt bewaakt, en daarnaast individuele bewoners onafhankelijk adviseren en/of helpen.

Onze Agenda

De komende jaren zijn van belang in Groningen en dit vinden wij als Gasberaad belangrijk:

1. Wat beloofd is, wordt zonder vertraging uitgevoerd

Afspraak is afspraak, de schade moet vergoed worden en de gebouwen versterkt. Met verdere vertraging is niemand geholpen. Instituties hoeven niet overhoop, maar moeten zich wel verbeteren.

Wij vinden dat Haags gedoe in Den Haag moet blijven. Politieke afstraffing helpt de Groninger niet en leidt af van de echte problemen. Het gedoe wat er nog is, moet snel en simpel worden opgelost. Mensen moeten bevrijd worden uit de juridische gevangenis en van andere beperkende kaders. Niemand mag achterblijven bij de oplossing.

2. De sociale cohesie moet terug

De bewoner, ondernemer en agrariër staan nu en in de toekomst altijd centraal. Zij in hun leefomgeving zijn het vertrekpunt, het cement van waaruit we met elkaar verder bouwen. We bouwen aan een regio waar het fijn en veilig is om te wonen, te werken en te ondernemen. Nu maar ook in de toekomst. Onrechtvaardige verdeling trekt dorpen uit elkaar en zet de regio tegenover de Randstad. Elke investering in de regio wordt dan ook getoetst of deze bijdraagt aan het vergroten van de samenhang in de maatschappij.

 3. We nemen de tijd voor erkenning

Groningers weten het al jaren en door de Parlementaire Enquête Gaswinning ziet de rest van Nederland ook welk leed er de afgelopen jaren is geweest in het Noorden. Deze erkenning is fijn en goed. We gunnen onszelf de tijd om die erkenning aan te nemen en te bedenken: wat betekent deze erkenning voor ons?

De erkenning ervaren en vertalen naar individuele genoegdoening kan bouwstenen bieden voor het vertrouwen in de toekomst. Erkenning is voor ons meer dan “sorry” zeggen, het is ook concrete problemen oplossen.

 4. We hebben gelijkwaardige verbindingen nodig

Om vertrouwen te laten groeien hebben we nieuwe verbindingen nodig tussen het individu en het collectief, tussen burger en overheid, tussen bewoner en instantie. Wij als Gasberaad zien onszelf als het maatschappelijk midden en de ideale partner om voor verbinding te zorgen.

Wij zijn een aanvulling op het democratisch systeem met vertegenwoordigers uit verschillende organisaties met verschillende belangen. Wij bieden oplossingskracht. Daarvoor is een gelijkwaardig gesprek, waarbij Groningers betrokken worden bij keuzes, en de ruimte om samen te beslissen nodig. Dit kan bijvoorbeeld door een bestaand initiatief zoals Conferentie voor het Noorden georganiseerd worden.

5a. Middelen gaan naar projecten en niet naar instanties

Het gesprek begint bij wát er nodig is, niet hoeveel geld. We willen de regering geen ruimte geven om haar handen te snel van de regio af te trekken. We denken na over nieuwe manieren om projecten en plannen tot uitvoering te brengen. Hier dient een integrale visie aan ten grondslag liggen. De structuur van het Nationaal Groeifonds met haar zelfstandig bestuur kan als voorbeeld dienen voor grote projecten. Daarnaast moeten initiatieven van bewoners, dorpen en ondernemers toegankelijk en regelarm gerealiseerd worden.

5b. We maken samen tijd voor visievorming

We laten ons in Groningen niet dwingen om snel en gehaast plannen op tafel te gooien. Het is niet de bedoeling om begrotingsgaten van instanties en overheden te vullen. We nemen met elkaar en gelijkwaardig de tijd voor goede visievorming aan de hand van bovenstaande leidende principes; voor en door Groningers. En met gelijkwaardig bedoelen we niet alleen dat we als Gasberaad en vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs meepraten, maar ook dat onze adviezen serieus genomen worden.

6. Opbouwen vanuit bewoner, buurt en regio

We denken in deze drie groottes. Ze beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. Vanuit elke perspectiefgrootte kunnen andere zaken nodig zijn. Het is belangrijk dat we de verbinding tussen de bewoner, buurt en regio terugbrengen. Initiatieven voor de regio dragen bij aan de brede welvaart van de buurt en bewoner. De grenzen van het aardbevingsgebied mogen hierbij nooit een harde grens zijn of begrenzend voor wat nodig is.

7. We denken in generaties en vergeten de generatie van nu niet

We houden de wensen van nu en de vraag van de toekomst in gedachten. Wanneer bewoners perspectief krijgen voor de toekomst, bijvoorbeeld in opleiding, zorg en werk, dan biedt dat ook perspectief voor de regionale economische ontwikkeling en vice versa. We hebben nú de kans om de brede welvaart in de regio te verbeteren. Bijvoorbeeld door investeringen in onderwijs voor jong en oud de laaggeletterdheid in Groningen flink naar beneden te helpen en digitale vaardigheden te versterken. Maar ook door van Groningen een duurzame regio te maken.

Het denken in generaties en de lange termijn zorgt voor een betere besteding van perspectiefgelden en geeft onze jongeren een toekomst met perspectief. Echter, het denken in generaties mag er niet voor zorgen dat we de bewoner nú vergeten: ook de huidige generatie heeft perspectief nodig.

Tot slot!

We kijken als Groninger Gasberaad hoopvol naar de toekomst, met constructief kritische maar ook positieve blik. Daarbij denken wij altijd vanuit het perspectief van de bewoner, de ondernemer en de agrariër: de Groninger.

Download hier onze Strategische Agenda:

GGB-Strategische-Agenda-23030903

 

 

Delen