Stop speciale clausule bij verkoop van versterkte woning

Ons bereikten de afgelopen weken verontrustende berichten uit de dorpen waar koopwoningen versterkt gaan worden. Allen ontvingen van de NCG een zogenaamde ‘waardesprongclausule’. Hierin wordt aangegeven hoeveel er aan de NAM terugbetaald moet worden bij verkoop van de versterkte of nieuwgebouwde woning binnen 5 jaar.

Natuurlijk begrijpen we dat we voorkomen moeten dat de woningmarkt in Groningen tijdens en na de versterkingsoperatie ontwricht wordt door speculanten die versterkte woningen opkopen. Het kan echter niet waar zijn dat gedupeerden die al jaren in de ellende zitten en jaren moeten wachten op nieuwbouw en versterking, ook nog verplicht worden om 5 jaar in hun woning te blijven. Op deze manier zitten mensen nog steeds ‘vast’ in hun woning en dat is niet het doel van de versterkingsoperatie.

Het Groninger Gasberaad heeft hier al tegen geprotesteerd bij de MJP brief van 21 november 2017:

Besluitpunten van het MJP

2. Toepassen van de uitgangspunten voor het operationaliseren van de versterkingsoperatie en daarbij tevens borgen dat de Groningse identiteit in de aanpak wordt gewaarborgd.

Overig

Niet in de uitgangspunten opgenomen maar voor ons wel een issue is de regeling bij verkoop van de versterkte woning. Wij begrijpen dat dit moet werken als een anti-speculatiebeding maar we vinden dat voor de uitzondering nu een te grote inbreuk wordt gedaan op de hele groep. Uit dergelijke bepalingen blijkt weer duidelijk wantrouwen en angst dat er misschien burgers zijn die hier beter van worden. In het besluitpunt staat “dat geborgd wordt dat de Groningse identiteit in de aanpak wordt gewaarborgd” maar nergens in de toelichting staat hoe dit dan vorm krijgt en waaruit die dubbele borging zou moeten blijken.

Oproep

We roepen de NCG (en de minister) dan ook op te stoppen met deze waardesprongclausule. Heb vertrouwen in de Groningers. Bekijk bij verkoop van een woning of er sprake is van speculatie. Dan kunt u alsnog ingrijpen. Blijf ‘gewone’ Groningers de mogelijkheid geven om te verhuizen, ook na sloop/nieuwbouw van hun woning.

Delen