Tijdelijke wet Groningen (TwG) aangenomen door de Tweede Kamer

Op punten is de wet die is aangenomen beter dan het oorspronkelijke wetsvoorstel, hoewel natuurlijk nog moet blijken hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Zo wordt als gevolg van de amendementen 43, 69 en 70 een belangrijke stap gezet in de meer gecombineerde afhandeling van schade en versterking door één partij (IMG of NCG). Hiermee wordt een beetje tegemoet gekomen aan wat het Gasberaad het ‘4×1’ principe noemt: één loket, één proces, één plan, één besluit. Die integraliteit wordt met de amendementen niet bereikt. Dat is te moeilijk, gegeven het feit dat schade en versterking zijn verdeeld over twee ministeries en over twee verschillende soorten uitvoeringsinstanties. 

Waar we als Groninger Gasberaad tevreden over zijn is dat er wettelijk de mogelijkheid blijft om, indien dat nodig blijkt, versterking ook van toepassing te laten zijn op gebouwen buiten de vijf in de wet genoemde ‘aardbevingsgemeenten’. Via amendement 46 is geregeld dat de NCG in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting krijgt om binnen 6 maanden een versterkingsbesluit te nemen. Wat in dit amendement en ook op enkele andere plekken in de wet wordt aangestipt (bijvoorbeeld amendement 68), is dat ook de bewoner zelf een keuze heeft en zelf beslissingen kan nemen. Via amendement 39 is het like-for-like principe wettelijk vastgelegd; bewoners krijgen na versterking of sloop/nieuwbouw tenminste hetzelfde terug. Amendement 38 tenslotte regelt dat bewoners in schade en versterkingstrajecten gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning voor juridische bijstand. Wij zien en horen bijna dagelijks de verhalen van bewoners die in juridische procedures verzeild raken, die hier geen ervaring mee hebben en die niet weten wat ze moeten doen. We zien ook dat de Wet bewijsvermoeden (art. 6:177a BW) ernstig onder druk staat, en zijn blij dat met de mogelijke inzet van goede juristen aan de kant van de bewoners tegenwicht gegeven kan worden. 

Intussen is de Tijdelijke wet Groningen doorgestuurd richting de Eerste Kamer. Gezien de zetelverdeling in de Eerste Kamer verwachten wij dat de wet zonder veel discussie aangenomen zal worden. Als alles volgens plan van het Ministerie van BZK verloopt dan zal de wet op 1 juli worden aangenomen. Als Groninger Gasberaad zijn we blij met de aanpassingen, maar in essentie blijven we ongelukkig met deze wet. Met de doorgevoerde wijzigingen is de wet  schizofreen geworden: in de basis worden eerst de processen schade en versterken strikt gescheiden, waarna vervolgens door allerlei hulpconstructies en ontsnappingsroutes een samenwerking wel af te dwingen. In de praktijk gaan we hier nog jaren last van hebben. Voorlopig niet meer het het probleem van de politiek, wel van de betrokken uitvoeringsorganisaties – en dus ook van de bewoners. 

Het is een wet die voortbouwt op de bestuurlijke spaghetti die de overheid zelf sinds 2015 heeft gecreëerd, en die in de kern niet gericht is op het snel en integraal oplossen van problemen van bewoners. Ook al beweert de Minister van BZK iedere keer weer het tegenovergestelde in de Tweede Kamer. Maar ook als je 20 keer of vaker iets beweert wat onwaar is, wordt het daardoor niet alsnog waar. 

 

Voor de volledigheid vindt u hier de ingediende moties en amendementen.

 

Delen