Vertrouwen in overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen met reactie NCG

De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad staken hun advisering aan de NCG over het NAM-schadeprotocol.  

Het huidige schadeprotocol deugt niet. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft voor de zomer aangegeven met de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek te willen over een herziening van het schadeprotocol. Maar dat zou moeten, binnen door NAM vastgestelde kaders. En intussen blijkt dat NAM daarnaast nog een geheel eigen koers kan varen. Wij vinden dat ontluisterend. Dit tast het draagvlak van de NCG, dhr. Alders, aan hetgeen de Maatschappelijke Stuurgroep betreurt. Dat aantasten werd nog eens pijnlijk duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe aanpak voor schadeafhandeling voor de meldingen buiten de zogenaamde contouren presenteerde. Ontworpen door NAM en niet met overleggremium van burgers besproken.

Dit gegeven, samen met het aan de kant zetten van Vergnes-expertise, één van de grootste contra-expertisebureaus in de regio, de zee van C-schades, het jarenlang onterecht negeren van de schades in het buitengebied, zijn de ‘druppels ’ die de volle emmer doen overstromen. Zolang NAM dergelijke interventies in volledige vrijheid kan en mag doen heeft het voor ons geen enkele zin om de NCG te adviseren over een nieuw NAM-schadeprotocol! Immers, NAM doet toch wat zij zelf wil. Daaraan moet een einde komen!

Uitgangspunt: schade-inspecties niet langer door NAM uitgevoerd
Zowel de Groninger Bodembeweging als het Groninger Gasberaad, de twee partijen die het overleg met de NCG in de Maatschappelijke Stuurgroep voeren, hebben dit gistermiddag aan de NCG meegedeeld. Voor beide partijen geldt dat zij pas weer geloofwaardig een gesprek over schadeafhandeling willen en kunnen voeren wanneer het uitgangspunt is, dat de schade-inspecties in eerste aanleg niet langer door NAM worden uitgevoerd. Dat NAM vervolgens wel beoordeelt of zij zich aansprakelijk acht voor de geclaimde schade is van een andere orde. Het liefst zien wij NAM er helemaal tussen uit, maar in ieder geval aan de voorkant van het proces.

Eerste inspectie door onafhankelijke organisatie los van NAM
Het vaststellen van de schade in een eerste inspectie moet door een onafhankelijke gekwalificeerde schadetaxateur/expert gebeuren die organisatorisch is ingebed in een volledig onafhankelijke organisatie los van NAM. Het is vervolgens aan NAM om te bepalen of ze met de schadeclaim akkoord gaat of niet. Al dan niet met een contra-expertise.

Instemmingsrecht
Pas als dit model, overigens geheel in lijn met de aangenomen motie Dik- Faber   op hoofdlijnen akkoord is, zijn wij bereid met de NCG over de verdere uitwerking te spreken. Wij willen in dat geval verder gaan dan vrijblijvende advisering – zoals nu – en gaan dan voor een co-productie met de NCG waarbij wij instemmingsrecht hebben.

Oproep aan bestuurders
De NCG neemt het besluit van de Maatschappelijke Stuurgroep mee naar zijn overleg met de Bestuurlijke Stuurgroep die komende donderdag (1/9) vergadert. De Maatschappelijke Stuurgroep roept de bestuurders op het standpunt van de Groninger Bodem Beweging en Gasberaad te ondersteunen dat NAM haar bepalende positie in de schadeafhandeling, het schadeprotocol, en schadehandboek moet opgeven. Immers elk draagvlak voor continuering van de huidige situatie ontbreekt volledig bij de inwoners in het bevingsgebied Groningen.

 

Reactie Hans Alders, Nationaal Coordinator Groningen

Hans Alders: “Ik heb begrip voor het signaal van GBB en Gasberaad. Ik vind dat de schadeafhandeling beter, eenvoudiger en transparanter moet worden voor de  Groningers. Daar moeten stappen worden gezet. De NCG heeft samen met de maatschappelijke organisaties en de bestuurlijke partijen al een groot aantal wijzigingen voorgesteld op het schadeprotocol die worden doorgevoerd. Maar feit is ook dat het vertrouwen ontbreekt om NAM de eindverantwoordelijke te laten zijn van het schadeprotocol en handboek. Dat staat de verdere verbetering van schadeafhandeling in de weg. Maatschappelijke partijen ervaren  de kaders zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst NAM-EZ-NCG als te knellend. Ook andere partijen hebben zich daarover al eerder uitgesproken. Die signalen neemt de NCG serieus. Het is  zaak om met elkaar te bepalen of de huidige kaders die zijn gesteld heroverwogen moeten worden.Ik zal de bespreking  hierover organiseren met alle betrokken partijen (maatschappelijk en bestuurlijk). Hierover wil ik in de komende actualisatie van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen voorstellen doen, waarbij de onafhankelijkheid en de gelijkwaardigheid uitgangspunten zijn.”

 

Delen