Vragen aan de NCG over de versterking

De afgelopen weken hebben we met diverse mensen gesproken die de komende periode met versterking van hun woning te maken krijgen. We hebben gemerkt dat de onduidelijkheid over en planning van de exacte versterking enorm veel stress veroorzaken. De gedupeerden zijn er dagelijks mee bezig, maar komen er niet verder mee.

Hun bouwkundige kennis schiet tekort, hun juridische positie is onduidelijk en ze missen een onafhankelijk aanspreekpunt van iemand die hen helpt in deze moeilijke situatie. Onderstaande vragen zijn exemplarisch voor vragen die bewoners ons stellen.
Wij hebben deze vragen naar de NCG gemaild en aangegeven dat we graag schriftelijk antwoord willen op deze vragen.

Algemeen
1. Kunt u een overzicht geven van alle versterkingstrajecten die nu in procedure zijn? (gebiedsgericht, corporatiewoningen, Heft in Eigen Hand, anders?).
2. In welke fase zitten deze trajecten en wat is per traject de planning?
3. Verschilt de aanpak tussen de trajecten en waarin zitten die verschillen?
4. Wie is voor het verloop van welk traject verantwoordelijk?
5. Wordt er op basis van de eerste ervaringen een leidraad/werkproces opgesteld waarin zowel voor bewonersbegeleiders als bewoners duidelijkheid komt over wat de verwachtingen over-en-weer kunnen zijn? Hoe dingen in grote lijnen geregeld worden, waar de maatwerkruimte zit, enz.?

Praktijk
6. Kunt u uitleggen waarom een jaar na de inspectie er (vaak ) alleen nog een voorlopig inspectierapport ligt?
7. Worden de complete inspectierapporten en versterkingsadviezen beschikbaar gesteld aan de gedupeerden?
8. Wanneer wordt er voor een ingrijpende versterking gekozen en wanneer voor nieuwbouw?
9. Hoe gaat het met het duurzaam maken van de te versterken woningen per traject (zie vraag 1) Worden alle woningen bij versterking ook gelijk energie neutraal gemaakt?
10. Wat als er tijdens de versterking meer schade aan het licht komt en er alsnog nieuwbouw moet plaatsvinden?
11. Wat als er tijdens de versterkingsoperatie een sterke beving plaatsvindt en er (nog meer) schade aan de woning ontstaat?
12. Hebben de gedupeerden recht op een eigen onafhankelijke bouwkundige die hun situatie bekijkt en uw inspectierapporten beoordeeld?
13. Waarom wordt er per blok versterkt en bijvoorbeeld niet per wijk? Op deze manier zitten de bewoners jaren in een bouwput.
14. Wie behartigt de bouwkundige belangen van de gedupeerden en de straat/wijk als geheel tijdens de versterking? Met andere woorden hoe kunnen zij controleren dat alles conform afspraak wordt uitgevoerd: wie houdt er voor hen bouwkundig toezicht tijdens de versterking van hun woning?
15. Als er ná de versterking bouwkundige problemen ontstaan, wie is daar dan voor verantwoordelijk en aansprakelijk? Hoe wordt de ‘garantie’ op de versterkingsmaatregelen geborgd?
16. Er zijn mensen die de afgelopen jaren hebben gewacht, of nu wachten, met onderhoud aan hun woning, omdat deze op de nominatie voor versterking stond/staat. Hoe wordt er omgegaan met ”achterstallig” onderhoud tijdens de versterking? 2017 06 19 2

Juridisch
17. Wat is de juridische positie van de gedupeerden? Het is hun huis. In hoeverre kunnen en moeten zij akkoord gaan met de voorstellen?
18. Hoe is de versterking juridisch afgedekt? De gedupeerden zijn immers eigenaar van het huis.
19. Hoe zit het met de hypotheek? Loopt deze gewoon door tijdens de versterking?
20. Wat als er een beving komt tijdens de versterkingsoperatie?
21. Bij wie kunnen zij alle documenten die ze moeten ondertekenen juridisch laten checken? Niet iedereen kan immers aanspraak maken op een rechtsbijstandsverzekering.
22. Hoe zit het met de kosten voor hun woonhuisverzekeringen, nutsvoorzieningen en tv/telefoon/internet tijdens de versterking?
23. Wat als de aannemer tijdens de versterking failliet gaat? Hoe lang duurt het voor er een nieuwe aannemer aan de slag kan? Of komt de bouw tijdelijk stil te liggen?
24. Wat voor invloed heeft de versterking op de WOZ waarde van de woning?
Maatschappelijk
25. In welke fase van de versterking worden ‘keukentafel’ gesprekken gevoerd en met welk doel?
26. Welke kosten worden allemaal wel/niet vergoed tijdens de versterking?
27. Hoe worden de individuele verschillen van de woningen beoordeeld? Bijvoorbeeld kunststofkozijnen versus houten, dakkapel of niet, nieuwe keuken versus keuken van 20 jaar oud.
28. Welke onafhankelijke partij gaat de gedupeerden en de straat/wijk als geheel ontzorgen en begeleiden tijdens de versterkingsoperatie? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de sociale ontwrichting in een straat/wijk geminimaliseerd wordt?
29. Is er voor alle versterkingsprojecten al voldoende vervangende woonruimte geregeld? Zo ja, wat voor soort woningen zijn dit dan en kunt u per versterkingstraject (zie 1) aangeven hoe dit geregeld wordt?
30. Hoe wordt omgegaan met de zogenaamde ‘krimp opgave’ in de versterking? Wat is het kader waarin bepaald wordt hoeveel en welke woningen misschien beter uit het bestand gehaald kunnen worden met het oog op de toekomst? Krijgen bewoners de optie voorgelegd om niet terug te keren naar hun huidige woning maar een andere woonlocatie/woonvorm te zoeken?
31. Hoe verklaart u dat er het afgelopen half jaar nog 6 woningen aan de Fazantenhof in Ten Boer zijn verkocht terwijl ze binnenkort versterkt moeten worden? Een aantal eigenaren heeft aangegeven hierdoor (onaangenaam) verrast te zijn.

Delen