Vragen en antwoorden over het nieuwe schadeprotocol

De afgelopen weken ontvingen we veel vragen over het nieuwe schadeprotocol. Alle vragen zijn op dit moment nog niet te beantwoorden, omdat de tijdelijke Commissie vanaf 19 maart een invulling zal geven aan het schadeprotocol.

We hebben wel gemerkt dat er vooral rond drie onderwerpen vragen leven: de arbiter, de contra-expert en de zogenaamde ‘oude’ gevallen. Hieronder zullen we zo goed mogelijk proberen uit te leggen hoe het daar nu mee zit en wat dat mogelijk voor u zou kunnen betekenen. Ook hebben we een paar tips voor uw opgenomen. We waarschuwen alvast: makkelijk is het niet! Het kostte ons moeite om alles te ontrafelen en dat zal voor de meesten van u ook gelden. Als uw vraag hieronder niet wordt beantwoord kunt u contact met ons opnemen of met Stut-en-Steun.

 • Wat wordt de rol van de Arbiter?

De Arbiters Bodembeweging zijn ingesteld om geschillen tussen NAM en schademelders te beslechten. Nu de NAM uit het proces is wordt de functie van de arbiters omgevormd naar een vergelijkbare ‘deelcommissie Bezwaar’ met de bijbehorende bezwaarprocedure.

De Arbiters Bodembeweging handelen op dit moment de aangemelde dossiers nog af. Deze dossiers vallen onder de ‘oude’ schadegevallen en kunnen ook nog door de NAM afgehandeld worden. Mogelijk krijgt u dus, ook als u op de wachtlijst voor de arbitrage staat, voor 1 juli 2018 nog een aanbod van de NAM. U moet dan een keuze maken; is het aanbod wat NAM u doet voor u een bevredigende oplossing? U kunt dan een schikking treffen. Voor die betreffende schade tekent u dan voor ‘finale kwijting’. Dat wil zeggen dat u met die schade niet nogmaals een claim kunt indienen. Met eventuele nieuwe schade kan dat overigens weer wel. Bij een schikking wordt uw schade niet erkend als ‘mijnbouwschade’ en komt u niet aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling.

Vindt u het aanbod van NAM onvoldoende en denkt u via de arbitrage beter uit te komen, dan slaat u het aanbod af en wacht u uw zitting bij de arbiter af. Nadeel hiervan is dat het langer duurt en dat de uitkomst onzeker is. Voordeel is dat wanneer de arbiter in uw geval inderdaad positief oordeelt, u erkende bevingsschade heeft en mogelijk in aanmerking kunt komen voor de waardevermeerderingsregeling.

Nog een andere optie is, dat u uw beroep op de Arbiter Bodembeweging na 19 maart stopt. Dan kunt u ervoor kiezen om uw zaak voor te leggen aan de nieuwe Tijdelijke Commissie. Zie hiervoor artikel 12 van het Besluit Mijnbouwschade:

Uitsluitend geschillen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit door de Raad van Arbiters Bodembeweging in behandeling zijn genomen en op de datum van inwerkingtreding van het besluit nog in behandeling zijn, worden door de Raad van Arbiters Bodembeweging afgehandeld, tenzij de geschilbeslechtingsprocedure door de eigenaar wordt beëindigd volgens de procedure van artikel 16 van het Reglement arbiter bodembeweging. In dat geval kan voor hetzelfde geschil een aanvraag worden ingediend bij de Commissie. De Commissie behandelt deze aanvraag met inachtneming van de reeds in de geschilbeslechtingsprocedure gewisselde stukken.

Voor sommige mensen zal dit een lastige afweging zijn.

Tips:
 • Als u het lastig vindt om een afweging te maken tussen het accepteren van het aanbod van de CVW/NAM (de schikking) of een alternatieve route volgen (arbiter, nieuwe commissie) omdat u de gevolgen moeilijk kunt overzien dan kunt u altijd met Stut-en-Steun bellen. Die kunnen u helpen om alle overwegingen goed op een rij te zetten. Uiteindelijk is het altijd uw persoonlijke keuze! U hoeft zich niet onder druk te laten zetten door CVW/NAM om iets te tekenen, maar u hoeft zich ook niet bezwaard te voelen tegenover uw principiële buurman om wel te schikken. Elke situatie is anders. Het is volledig uw eigen afweging!
 • Voor iedereen die naar de Arbiter Bodembeweging gaat, raden wij aan een zo compleet mogelijke calculatie bij de schade(s) mee te leveren bij de stukken. Zodat de Arbiter Bodembeweging een zo concreet mogelijke uitspraak kan doen en u niet ‘slechts’ het oordeel krijgt dat NAM (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is, maar er vervolgens over de hoogte van het uiteindelijke bedrag opnieuw onderhandeld moet worden. Dat leidt opnieuw tot onzekerheid en vertraging.
 • Als u nog overweegt om zich aan te melden bij de Arbiter Bodembeweging, dan kan dat nog tot 19 maart aanstaande. Alle stukken (contra rapporten e.d.) moeten dan wel compleet zijn. Overigens is aanmelden nog niet hetzelfde als ‘in behandeling worden genomen’ maar vooralsnog gaan we ervan uit dat elke aanmelding voor 19 maart in behandeling wordt genomen.
 • Wanneer u op de wachtlijst staat voor de arbitrage, maar intussen ook nieuwe schade heeft, bijvoorbeeld naar aanleiding van Zeerijp, dan kunt u ook uw arbitrage terugtrekken en de gehele casus voorleggen aan de Tijdelijke commissie mijnbouwschade.
 • Hoe staat het met de contra-expertise?

In het nieuwe schadeprotocol is in principe voorzien in het inzetten van contra-expertise. Dat werkt wel een beetje anders dan in het oude systeem. Uitgangspunt is dat de bezwaarschriftencommissie zelf kijkt of extra of andere deskundigheid nodig is. Aanleiding daarvoor kan ook zijn dat de schademelder dat zelf graag wil en kan onderbouwen. De commissie is degene die de contra-expert uiteindelijk formeel aanwijst, maar de bedoeling is dat dat in goed overleg met de schademelder gebeurd. Als schademelder kun je dat desgewenst dus beïnvloeden. Hoe dat in de praktijk precies zal gaan lopen is nog wel spannend. Het Groninger Gasberaad houdt hier zeker vinger aan de pols!

In de toelichting (Staatscourant) onder punt 6.4 staat het volgende:

“De aanvrager kan hierover zijn mening (‘zienswijze’) geven, die de deelcommissie zal betrekken bij de definitieve keuze van de deskundige. Het is uiteraard van belang dat een deskundige niet alleen voldoet aan de eisen die de Commissie stelt voor deskundigen, maar ook dat de aanvrager vertrouwen heeft in deze deskundige.”

 • Hoe worden de ‘oude’ schadegevallen opgelost?
Dit is het onderdeel wat Het Gasberaad Groningen het zwaarst op de maag ligt. De afwikkeling van de ‘oude gevallen’. Op zichzelf is het goed dat er nu een deadline is gesteld (1 juli 2018, hoewel onduidelijk is wat dat inhoudt) Ook mooi is de toezegging van de minister dat niet alleen het resultaat maar óók de manier waarop die tot stand is gekomen nauwlettend wordt bewaakt. Maar uiteindelijk is het CVW/NAM wat het moet doen en hebben we nauwelijks zicht op hoe dat gaat. Wanneer u tegen iets aanloopt of wanneer u iets mee maakt waarvan u zich afvraagt of dat past bij een “nette oplossing”, meld het ons dan!

Het nieuwe schadeprotocol geldt voor alle gevallen die na 31 maart 2017 zijn gemeld. Alle  schademeldingen van voor deze datum worden aangemerkt als zogenaamde ‘oude gevallen’ en moeten door CVW/NAM voor 1 juli 2018 zijn “opgelost”. Ook alle voucheraanbiedingen vallen hieronder. Dit is zo geregeld om er voor te zorgen dat de tijdelijke Commissie met een ‘schone lei’ kan beginnen.

De grote vraag is natuurlijk wat hier onder “opgelost” wordt verstaan. Dat was in het verleden (operatie schone lei tot-nu-toe) niks anders dan dat u een ‘passende oplossing’ moest worden aangeboden door CVW/NAM. Uit ervaring weten we dat niet iedereen hetzelfde beeld als de NAM heeft bij die ‘passende oplossing’. U moet er dan “uit zien te komen” met CVW/NAM wat in de praktijk betekent dat het leidt tot onderhandelingen.

Tips:
 • Wanneer u in dergelijke onderhandelingen terecht komt, is het belangrijk dat u zelf een goed beeld hebt van de werkelijke herstelkosten. U kunt u een aannemer vragen een vrijblijvende offerte te maken. Heeft u een melding van vóór 31 maart 2017 en nog geen voucher geaccepteerd of schikking getroffen? Zorg dan dat u voorbereid bent door voor uzelf vast te bepalen welk eventueel bedrag u redelijk zou vinden.
 • Zoek hulp als u er niet uit komt en blijft piekeren over de juiste keuze. U kunt met Stut-en-Steun bellen om u te helpen bij het maken van een goede afweging, maar praat er ook over met uw omgeving. Blijf er niet lang in je eentje mee rond lopen! Laat u niet onder druk zetten.
 •  Complexe gevallen

Ook deze zijn van voor 31 maart 2017 en dus zal ook gekeken worden of ze op korte termijn opgelost kunnen worden. De complexe gevallen liggen op dit moment bij de NCG ter bemiddeling. Vanaf 19 maart zullen de complexe gevallen overgaan naar de Tijdelijke Commissie. Waar mogelijk zal de NCG case-manager betrokken blijven bij de totstandkoming van de oplossing.

Toelichting 3.1.1. De zogenoemde complexe gevallen, waarvoor de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) tot op heden een bemiddelende rol vervulde, zullen ook door de deelcommissie mijnbouwschade worden behandeld. Hierbij zal waar mogelijk samen met de Technische commissie bodembeweging en de commissie bodemdaling naar integrale oplossingen worden gezocht. In haar werkwijze kan de deelcommissie mijnbouwschade rekening houden met de meer complexe schadezaken die wellicht leiden tot een lange looptijd. Waar mogelijk zal de deelcommissie mijnbouwschade, als zij complexe schadezaken in behandeling krijgt, zoeken naar een meer integrale oplossing.

 • Zogenaamd Buitengebied

Tja. Om te beginnen is daar ook een groot deel van voor 31 maart 2017 en zou dus de komende maanden ‘opgelost’ moeten worden. Dat betekent in onze ogen in ieder geval dat het ‘second-opinion’ traject overbodig is geworden, maar dat hebben we nog niet bevestigd gekregen. Voor de schademelders die een Witteveen+Bos rapport in huis hebben én een voucheraanbieding, is er nog bedenktijd en die kan worden benut. In dit gebied worden overigens nog steeds schades opgenomen volgens de W+B methodiek (maar niet beoordeeld).

 • Voucher geaccepteerd

Voor iedereen, in zogenaamd ‘binnen- of buitengebied’, die inmiddels een voucheraanbieding heeft geaccepteerd of anderszins een schikking heeft getroffen, verandert er nu niks. Spijt hebben heeft geen zin, het is niet terug te draaien. Dus ga daar vooral niet van wakker liggen! U heeft goede redenen gehad om de voucher of het aanbod te accepteren, dat verandert niet. En als u nieuwe schade heeft kunt u die gewoon (?) weer melden.

Heeft u nog vragen over het nieuwe schadeprotocol? Stel ze ons via [email protected]

 

Hier vindt u de ondersteunende Kamerstukken:

Kamerbrief nieuw schadeprotocol

Besluit nieuw schadeprotocol Staatscourant

Kamerbrief overeenkomst met NAM over schadeprotocol

 

Delen