Wat wil de regio nu echt? Tegenstrijdige berichten over de versterkingsoperatie

Kan er, op basis van het recente voornemen van het kabinet om de gaswinning in Groningen versneld af te bouwen, getemporiseerd gaan worden in de versterking? Dat is de voorliggende vraag die nu binnen een paar weken beantwoord moet worden.

Groninger gemeenten vinden pauzeren van de versterking “onacceptabel”, minister Wiebes vindt het volkomen logisch en de provincie zwijgt. Toch schrijft de NCG, een samenwerkingsverband van deze drie partijen, aan inwoners dat is besloten tot een temporisering van de versterking. Omdat “het kabinet heeft besloten de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en daarmee naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor het huidige versterkingsprogramma.”

Wat is er aan de hand? De minister is van mening dat met zijn voornemen om de gaskraan versneld naar nul terug te draaien er per direct consequenties zijn voor de versterkingsoperatie. Alleen daar waar (bijna) is begonnen met de versterking, danwel sloop/nieuwbouw, kan de operatie conform eerdere afspraken en besluiten worden afgemaakt. Voor al het overige wil hij een “heroverweging”.

Tot op zekere hoogte is dat logisch. Het is aannemelijk dat de seismiciteit bij een (substantieel) teruggedraaide gasproductie zal afnemen. Grote vraag is echter per wanneer en in welke mate dit effect zal gaan optreden. Eén ding is zeker: de komende twee tot vier jaar zullen de risico’s nagenoeg gelijk blijven, als het geen zes jaar is. Het SodM bevestigde vorige week nog in een technische hoorzitting in de Tweede Kamer dat, ondanks het kabinetsbesluit, het niet uit te sluiten is dat de seismiciteit de eerst komende jaren nog escaleert. Pas als de gaswinning langere tijd daadwerkelijk is stil gelegd zullen de huizen in Groningen ook zonder versterking aan de veiligheidsnormen voldoen.

Is het kabinetsbesluit dan nu al voldoende reden om met onmiddellijke ingang een vertraging in de versterkingsoperatie, leidend tot een mogelijke heroverweging (lees afbouw) in te voeren? “Nee”, denkt het Groninger Gasberaad. Het is eerder reden de operatie te versnellen dan af te bouwen. Nu de, toch al moeizaam op gang gekomen, versterkingsoperatie abrupt afremmen brengt, zowel qua veiligheid maar ook sociaal maatschappelijk, grote risico’s met zich mee.

“Nee” zeggen ook de zes gemeenten, momenteel onderdeel van de versterkingsopgave, over het stoppen of temporiseren van de operatie. In een brief aan de gemeenteraden (d.d. 26 april) schrijven de burgemeesters onder meer: “Op dit moment besluiten nemen over het stopzetten of pauzeren van de versterking, gebaseerd op een mogelijk toekomstige situatie, vinden wij vanuit het perspectief van de veiligheid van onze inwoners niet verantwoord.”

Dit is een helder standpunt van de burgemeesters. Klip en klaar.

Toch kregen ruim drieduizend bewoners van Groningen het afgelopen weekend een brief van de NCG waarin hij meldt: “Minister Wiebes, de tien Groninger gemeenten en de provincie Groningen hebben meer tijd nodig om te bepalen of het versterkingsprogramma van uw (huur)woning doorgaat.”

Hoe moeten wij dit nu rijmen? Hoe kan het dat de Groninger gemeenten enerzijds laten weten het pertinent níet eens te zijn met de dreigende vertraging van de versterking en anderzijds opgevoerd worden als mede verantwoordelijke partij voor de eerste uitstelmanoeuvres? Op zijn minst zijn dit tegenstrijdige signalen te noemen. Wij pleiten voor een heldere, transparante communicatie naar de bewoners. Naar de raadsleden en pers een brief met het éne standpunt sturen en gelijktijdig naar bewoners een brief met een andere boodschap sturen, dat kan niet de bedoeling zijn.

Delen