Integrale aanpak

Februari 2021

Uit het verslag van de eerste Dialoogtafel op 10 maart 2014 
Met voorrang zal de procedure rond schadeherstel/versterking/waardevermeerdering tegen het licht worden gehouden. Ook de rol van de NAM wordt daarbij bezien. In een subgroep wordt dit verder uitgewerkt onder voorzitterschap van de heer Kamminga. In deze groep zal ook aandacht worden gegeven aan het maximaal inschakelen van bedrijven/arbeidskrachten uit de regio.

Uit het verslag van de Dialoogtafel van 8 april 2014 
Jan Kamminga licht de aanpak van de “drieslag” toe (herstel, versterking en waardevermeerdering).
De kaders worden door de Tafel bepaald. Er komt een onafhankelijke regieorganisatie die de beleidsuitvoering ter hand neemt. De positie van de NAM daarin moet nog worden bepaald, rekening houdend met de wettelijke verantwoordelijkheden. Daaronder komt een onafhankelijke organisatie van experts/taxateurs om exact te bepalen welke aanpak naar de verschillende soorten gebouwen nodig is. De feitelijke uitvoering wordt in de markt gezet bij één of meer bouwbedrijven. Deze opzet wordt op schrift gezet en als tussenstand op 24 april geagendeerd.
De Tafel stemt in met deze aanpak.
 
In het definitief besluit gaswinning Groningen schrijft minister Kamp in januari 2015 
Artikel 7                

  1. Met het oog op de wenselijkheid van een integrale aanpak van de preventieve versterking van gebouwen en de uitvoering van schadeherstel dient de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., binnen één maand na bekendmaking van dit besluit, de voorziene organisatiestructüur en uitvoeringsorganisatie aan de Minister van Economische Zaken voor te leggen. De organisatie zal op enige afstand doch onder aansturing en verantwoordelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. staan en een onafhankelijk toezichtsorgaan kennen dat za! toezien op de algemene uitvoering.
  2. De Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. dient bij de Minister van Economische Zaken binnen één maand na bekendmaking van dit besluit en aansluitend v66r 1 januari van elk daaropvolgend jaar een werkplan in waarin wordt vastgelegd:

a. Op welke wijze de meest kwetsbare gebouwen in het gebied zullen worden geïdentificeerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met enerzijds de laatste inzichten omtrent het totale risicoprofiel van de woningvoorraad en anderzijds de toekomstige risico-ontwikkeling, ondergronds en bovengronds, in het gebied, De identificatie dient plaats te vinden volgens de dan geldende beste inzichten (zowel wetenschappelijk als voortvloeiend uit ervaringen en inzichten die zijn opgedaan bij visuele inspecties .en schadeafhandeling). b. Op welke wijze gedurende het betreffende jaar de als meest kwetsbaar geïdentificeerde gebouwen versterkt zulten worden. Daarbij geldt dat de planning van het in dat jaar te versterken aantal gebouwen ambitieus doch realistisch dient te zijn en dat de versterking dient te resulteren in een effectieve afname van de veiligheidsrisico’s met betrekking tot deze gebouwen. .c. Op welke wijze aan de verplichtingen uit het vorige werkplan is voldaan.

Uit het verslag van de Dialoogtafel van 9 februari 2015
Naar aanleiding van dit punt besluit de Tafel dat aan het CVW wordt gevraagd de uitgangspunten voor de versterking te expliciteren en deze via de stuurgroep Drieslag aan de Tafel voor te leggen.
Hierbij zal ook aandacht moeten zijn voor de dwarsverbindingen met herstel en waardevermeerdering, zoals steeds met de Drieslag de bedoeling is geweest. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor de link naar de leefbaarheidsplannen.

Het CVW (met opdrachtgever NAM) heeft schade en versterken wel in beheer gehad maar nooit gezamenlijk uitgevoerd.

Er was eigenlijk geen discussie over het belang van een integrale aanpak, maar de taken voor schadeherstel, versterking en waardevermeerdering/verduurzaming waren en zijn steeds los van elkaar georganiseerd. Het bleek lastig daar verandering in te brengen. De scheiding tussen schadeherstel en versterken is gaandeweg steeds verder geïnstitutionaliseerd en dreigt zelfs wettelijk te worden vastgelegd met de invoering van de Tijdelijke wet Groningen zoals die nu voorligt en behandeld gaat worden in de Tweede Kamer.

Delen