Waardedaling

In het verslag van de Dialoogtafel van 24 april 2014 lezen we:

Dialoogtafel wil aanpassing waardedalingsregeling

De regeling is bedoeld om mensen die hun woning hebben verkocht te compenseren voor de waardedaling door aardbevingen en wordt half april gepubliceerd. De deelnemers aan Tafel begrijpen dat de NAM de huidige regeling snel wil toepassen, maar stellen op een aantal punten verbeteringen voor.

Ten eerste wordt een onafhankelijke toetsing gedaan van de methode die de NAM hanteert om de waardedaling te bepalen. Dat kan leiden tot een andere werkwijze. Als dat gebeurt, wordt bij de gevallen waarin door die nieuwe werkwijze een hogere vergoeding wordt vastgesteld, het verschil door de NAM alsnog aan de betrokkenen uitgekeerd.

De regeling geldt nu voor acht gemeenten in Noordoost Groningen. De Tafel vindt de gemeentegrenzen van beperkte betekenis. De NAM onderzoekt op verzoek van de Tafel hoe betere grenzen gedefinieerd kunnen worden.

De regeling is van toepassing op huizen die zijn verkocht. Mensen van wie de woning onverkoopbaar is geworden door de aardbevingen, kunnen volgens NAM een beroep doen op de bestaande commissie ‘bijzondere situaties’, die is ingesteld als vangnet voor schrijnende gevallen.

Bedrijfspanden vallen niet onder de waardedalingsregeling die nu van kracht wordt. De Tafel vindt het absoluut noodzakelijk dat de NAM voor waardedaling van bedrijfspanden ook tot een regeling komt.

De NAM streeft ernaar de regeling voor het einde van het jaar aan te passen op de punten die de Tafel naar voren heeft gebracht, zo mogelijk voor 1 oktober 2014.

NAM heeft uiteindelijk vrijwel niets met deze input gedaan (onafhankelijke toetsing van de methode om te komen tot waardebepaling?!?) en tot op de dag van vandaag ervaren we de consequenties. Intussen is de NAM-regeling ter ziele en vervangen door de publieke regeling van het IMG. Belangrijkste verschil is dat nu ook niet-verkochte woningen in aanmerking komen -dankzij een interventie van de rechter. Maar iedereen die destijds met de gemankeerde NAM-regeling in zee is gegaan (zonder daarin een keuze gehad te hebben) heeft nu buikpijn. Overigens zijn een aantal discussiepunten van toen nog steeds actueel.

Delen